Services

Verzenden en retouren
Algemene Voorwaarden
Privacy Beleid

Verzenden en retouren

Een wolf bindt zich niet aan de grenzen van één land en ook niet aan die van twee. Nee, ze verspreiden zich overal ter wereld Daarom bieden wij wereldwijde verzending aan! Wanneer u voor 16.00 uur bestelt, doen we ons uiterste best om het dezelfde werkdag nog te verwerken. De verzendkosten zijn afhankelijk van uw locatie en verschijnen bij het afrekenen. Als het niet mogelijk is om een order naar uw land te verzenden. Neem dan contact op met onze klantenservice en wij helpen u graag verder!


Nummer van onze klantenservice: +31 (0)6-19057264


Wat informatie voor onze algemene landen:

Nederland
Gratis verzending
Verzendingstijd: 1-2 werkdagen

Duitsland
Gratis verzending vanaf €75,- of meer, anders €8,95
Verzendingstijd: 1-3 werkdagen

België
Gratis verzending vanaf €75,- of meer, anders €8,95
Verzendingstijd: 1-2 werkdagen

Frankrijk
Gratis verzending vanaf €100,- of meer, anders €12,50
Verzendingstermijn: 2-3 werkdagen

Verenigd Koninkrijk
Gratis verzending vanaf €100,- of meer, anders €12,50
Verzendingstermijn: 2-3 werkdagen


Retouren

Het is nagenoeg onmogelijk dat er geen producten worden geretourneerd. Echter, ondanks dat we kunnen begrijpen dat uw ervaring kan veranderen ten opzichte van uw verwachtingen, bieden we helaas geen gratis retourzendingen aan. Wij geloven in een eerlijk systeem, waarbij we ons best doen om te voorkomen dat u artikelen geretourneerd hoeven te worden. Dit doen we door duidelijke beschrijvingen en goede informatie vooraf te geven over het product. Tegelijkertijd zijn we er ook van overtuigd dat producten die onnodig geretourneerd worden, extra belasting is voor het milieu die we kunnen voorkomen.

Wilt u toch uw bestelling terugsturen? Geen probleem. U kunt een vervoerder naar keuze kiezen en het pakketje naar ons versturen:

Lone Wolves
Dalwagen 2b
6669CC Dodewaard
Nederland

Bij aankomst in ons magazijn controleren we de producten op schade en beperkingen. Als er geen van beide verschijnen storten we het aankoopbedrag terug.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

7. Dag: kalenderdag; 

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 


Artikel 2:
Lone Wolves
Dalwagen 2B Dodewaard

Telefoonnummer: +31683349289
E-mailadres: info@lonewolves.nl
KvK-nummer: 78404983
BTW-identificatienummer:  NL861379172B01


Artikel 3: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


Artikel 4: Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

· de prijs inclusief belastingen; 
· de eventuele kosten van aflevering; 
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de 
hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes 
langs elektronische weg kan raadplegen; en 
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke 
aflevering van producten of diensten. 


Artikel 5: De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 


Artikel 6a: Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 


Artikel 6b: Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. 

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 


Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d) die snel kunnen bederven of verouderen; 

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

f) voor losse kranten en tijdschriften; 

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

c) betreffende weddenschappen en loterijen. 


Artikel 9: De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 


Artikel 10: Comformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 


Artikel 11: Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 12: Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 


Artikel 13: Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen dertig dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 30 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 


Artikel 14: Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 


Artikel 15: aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Privacy Beleid

Artikel 1: hier is voor privacy beleid

Lorem ipsum:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Auctor elit sed vulputate mi sit amet mauris. Viverra nibh cras pulvinar mattis nunc sed blandit. Risus nullam eget felis eget nunc lobortis mattis. Porttitor lacus luctus accumsan tortor posuere. Gravida in fermentum et sollicitudin ac. Sed enim ut sem viverra aliquet eget sit amet tellus. Ut sem viverra aliquet eget sit amet tellus. Nullam non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur. Dictum sit amet justo donec enim diam.

Verzenden en retouren
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit sed eget sit viverra erat. Amet vitae aenean habitant a massa amet, urna suscipit ac. Arcu faucibus diam in mi elementum rutrum sed pulvinar quam. In nibh pellentesque fames nunc. Montes, pulvinar cras duis quis. Viverra viverra risus nunc eu.

Neque eget vel viverra pretium amet ut arcu neque. Tellus non lorem faucibus lacus. Ultrices ullamcorper pharetra aliquet etiam ac massa in sit risus. Id nisl laoreet proin ut eleifend.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit sed eget sit viverra erat. Amet vitae aenean habitant a massa amet, urna suscipit ac. Arcu faucibus diam in mi elementum rutrum sed 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sit sed eget sit viverra erat. Amet vitae aenean habitant a massa amet, urna suscipit ac. Arcu faucibus diam in mi elementum rutrum sed pulvinar quam. In nibh pellentesque fames nunc. Montes, pulvinar cras duis quis. Viverra viverra risus nunc eu.

Neque eget vel viverra pretium amet ut arcu neque. Tellus non lorem faucibus lacus. Ultrices ullamcorper pharetra aliquet etiam ac massa in sit risus. Id nisl laoreet proin ut eleifend.
Algemene Voorwaarden
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.

Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.
Privacy Beleid
Spicy jalapeno bacon ipsum dolor amet shankle spare ribs bresaola, tenderloin frankfurter doner rump. Turkey tenderloin jerky kevin pork loin. Frankfurter rump tongue landjaeger, pork buffalo sirloin. Pig cupim sausage biltong meatball tongue hamburger t-bone cow shank pancetta burgdoggen. Tail kielbasa meatloaf pork chop kevin ham hock frankfurter turducken brisket alcatra tenderloin jerky pig.

Pork loin tongue short loin short ribs, doner ham hock salami. Doner sirloin corned beef, burgdoggen landjaeger capicola meatball pork belly beef ribs. Pork chop beef corned beef frankfurter. Beef ribs bacon ball tip, spare ribs pancetta jerky pork belly tail. Ball tip tail alcatra pork loin burgdoggen, kielbasa landjaeger. Ground round hamburger tongue, sirloin leberkas pork loin prosciutto chuck cow short loin rump shank filet mignon pork chislic.
Sign Up For Updates and Promotions, Launches, and Unique Experiences

Creating Reality

©2021 Lone Wolves, NL. Lone Wolves logo is trademarked®
Back To Top

Warning: Use of undefined constant ICL_LANGUAGE_CODE - assumed 'ICL_LANGUAGE_CODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/lonew/domains/lone-wolves.nl/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 8